GDPR

Behandling av personuppgifter – information

enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)Beauty Room är personuppgiftsansvarig för de

personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars

behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig

att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det
sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan
säkerställa resultatet av en behandling.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än

i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Beauty Room och dig, (ii) då det

inom ramenför ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina

rättigheter, (iii)om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad

skyldighet eller efterkommamyndighetsbeslut eller beslut av domstol,

eller (iv) för det fall vi anlitarutomstående tjänsteleverantörer som utför

uppdrag för vår räkning.

 

Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen

för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår

Verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av
sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte
behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt
möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du
är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

KONTAKT

Adress: Trädgårdsgatan 24, 702 12 Örebro

Tel: 0739 89 82 73

Email: Info@beautyroom.nu

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag: 09:00-16:00

Lördag & söndag: Stängt


FÖLJ MIG

shr

Copyright © All Rights Reserved